Pagdating ng balanghay

Rated 3.90/5 based on 979 customer reviews

Sa taong ito, pag-aaralan ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga saksi, katulad ng mga naunang Pilipino, prayleng Espanyol, opisyal na Espanyol at Amerikano, manunulat, mga lumaban para sa kalayaan ng bayan at iba pa, mula sa iba-ibang panahon. Nagdudulot ito ng sariwa, bago, o naiibang pagkakaunawa ng nakaraan. 12 Markahan 1 Sinaunang Panahon hanggang sa Pagtatag ng Kolonyang Espanyol Modyul 2 Ang Bangang Manunggul at mga Sinaunang Paniniwala Gawain 1. Layunin ng modyul na maunawaan mo ang kahulugan at kahalagahan ng artefact sa kasaysayan, ang saysay ng bangang Manunggul, at ang sinaunang paniniwala ng mga Pilipino !

Katibayan ito na may naganap, saan at kailan, kung ano ang nangyari, at kung sino ang naroon. Sa kasaysayan, mahihinuha mula sa artefact ang kalagayan, kapaligiran, kultura at pamamalakad ng isang lipunan. Upang maunawaan ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino, susuriin ang bangang Manunggul, isang artefact ng panahong Neolitiko na natagpuan sa kwebang Manunggul, Lipuun Point, Quezon, Palawan. Base sa mga isinulat ng mga Espanyol na nanirahan sa Pilipinas noong ika-16 siglo, malalaman ang iba pang paniniwala at ang kahalagahan nito sa buhay ng sinaunang Pilipino.

Bukod sa nabanggit na limitasyon ng primarya at sekundaryang sanggunian, mayroon ding mga limitasyon na may kinalaman sa pangangalaga at pagpapanatili ng mga sanggunian. Tingnan ang rubric ng pagmamarka bilang gabay sa pagsulat ng iyong salaysay.

Pagtukoy ng Sanggunian Pangalan ng may-akda, pamagat, detalye ng publikasyon kung nilimbag ang sanggunian (saan nilimbag, sino ang naglimbag at kailan) 8. Kaunti angdatosnanakuhaohindiito mahalaga,kungkayamaraming puwangangsalaysay. NILALAMAN Mayamanangsalaysay;marami angdetalyeathalimbawa. Naituhognangmaayosang maramingimpormasyontungkolsa sarili.

Kung wala ang sangguniang ito, hindi natin matitiyak na may naganap, saan at kailan ito naganap, kung ano ang nangyari at kung sino ang naroroon. Alin sa mga sanggunian sa ibaba ang primarya at sekundarya? Sanggunian Primarya Sekundarya Bandila History of the Filipino People, aklat ni Teodoro Agoncillo, historyador Pahayagan Litrato Artikulo ni Ambeth Ocampo, historyador, tungkol kay Rizal 5. Primaryang Sanggunian • Katibayan ito na may naganap dahil nandoon o naranasan mismo ng saksi (may-akda) ang nangyari.

Dahil ang primaryang sanggunian ay gawa ng aktuwal na saksi ng pangyayari, nagbibigay ito ng buhay at kulay sa kasaysayan. Makikita sa mga halimbawa sa itaas na iba-iba ang anyo ng mga primaryang sanggunian, kung ito ay pasulat, pasalita, nakalarawan at iba pa. Bagamat ang isang sanggunian ay pinagmulan ng impormasyon, ito ay may limitasyon. Base sa mga sagot, ano ang nakikita mong limitasyon ng primaryang sanggunian? Hindi gaanong naalala ng saksi ang mga detalye ng pangyayari b. Sekundaryang Sanggunian • Kwento ito base sa sinulat o sinabi ng iba at hindi ng nakasaksi mismo. kung saan ako nakapwesto (sa bandang harapan, malayo, sa likod ng malaking sound system, poste o matangkad na tao).

pagdating ng balanghay-2

Kahulugan ng primarya at sekundaryang sanggunian 2. Kaugnayan at kahalagahan ng primaryang sanggunian Oras Lima (5) MODYUL SA PAGKATUTO Pangkalahatang Ideya Paano natin nalalaman ang mga nangyari at nangyayari? Lahat ng mga limitasyon ng mga primaryang sanggunian b. Hindi tumatagal, madaling masira o mapunit: Nabubura: Kadalasang itinatapon: Nawawala: Nasunog, nabasa: Kumukupas ang kulay: Kinain ng insekto: Nasa ibang bansa o malayong lugar: ! Isipin ang sumusunod na scenario.1 Nais malaman ng historyador sa darating na siglo ang buhay ng kabataang Pilipino ngayon: kung anu-ano ang hilig at lifestyle (uri ng pananamit, paboritong pagkain, libangan), ang karanasan sa pamilya, paaralan, mga kaibigan, pagtingin sa relasyon o ugnayang panlipunan, mga paniniwala at pangarap sa buhay, mga personal na problema, at ang pagtingin sa pag-aaral, trabaho, at ibang aspeto ng buhay. Bagamat babasahin ng historyador ang mga nasulat na ng ibang mga historyador tungkol sa kabataang Pilipino, ang pag-aaral ng kasaysayan ay base sa mga primaryang sanggunian. Maglista ng primaryang rekord o sanggunian tungkol sa kabataan. Mahalagaatmaramiang impormasyongkinuha,kungkaya malamanangsalaysay. Lahatngsanggunianay primarya;sapatang impormasyongkinuha. Sa taong ito, pag-aaralan mo ang iba’t ibang primaryang sanggunian upang lalong maunawaan ang kasaysayan ng Pilipinas. Isipin ang lahat ng paraan at ibahagi ito sa klase. Halimbawa, paano mo nalaman na may ikinasal na kamag-anak, o nanalo si Manny Pacquiao sa laban sa Las Vegas, o itinatag ang Katipunan? Pagbalik- aralan ang naunang modyul tungkol sa primaryang sanggunian. Ang artefact ay primaryang sanggunian dahil ___________________________ 4. • Makikita sa artefact ang teknolohiya at kakayahan ng tao. Gamit sa Panahon ng iyong lolo’t lola Panahon mo Pang araw-araw na buhay Ritwal o relihiyon Komunikasyon Silid-aralan ! Sinasalamin ng artefact ang pagbabago at pananatili sa buhay ng tao at lipunan.

Leave a Reply